Záruční Podmínky společnosti FitCraft Energy s.r.o., IČ: 286 38 531, Zašovská 907, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, Česká republika.

1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto záruční podmínky jsou zpracovány dle zákona č89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění (dále jen „Záruční podmínky“) a vztahuje se na případy, kdy FitCraft Energy s.r.o. prodává zboží třetí osobě. Záruční podmínky se nevztahují na smlouvu o dílo.

1.2 Produkty společnosti FitCraft Energy s.r.o. se rozumí výrobky společnosti FitCraft Energy s.r.o. (dále jen „zboží“).

1.3 Prodávajícím (dodavatelem, výrobcem) se rozumí společnost FitCraft Energy s.r.o. se sídlem Zašovská 907, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, Česká republika (dále jen „prodávající“).

1.4 Kupujícím (objednatelem, odběratelem) se rozumí subjekt, který odebírá zboží přímo od prodávajícího (dále jen „kupující“).

1.5 Tyto Záruční podmínky se vztahují na zboží, u nichž je v záruční době uplatněna odpovědnost ze záruky za jakost zboží. Těmito Záručními podmínkami se řídí postup prodávajícího v případě uplatnění odpovědnosti ze záruky za jakost zboží.

2. Záruční doba

2.1 Prodávající odpovídá za vady zboží, které se u zboží vyskytnou v průběhu záruční doby, a to za podmínek uvedených v těchto Záručních podmínkách.

2.2 Záruční doba činí u jednotlivého zboží:

a) LiFEPO4 akumulátor: 2 roky na jakost výrobku, tato záruka se nevztahuje na kapacitu akumulátoru. Na kapacitu akumulátoru je poskytována záruka do výše 90% z kapacity uvedené v technickém listu, a to po dobu 2 let. (dále jen „záruční doba“).

b) LI-iron polymer akumulátor: 2 roky na jakost výrobku, tato záruka se nevztahuje na kapacitu akumulátoru. Na kapacitu akumulátoru je poskytována záruka do výše 90% z kapacity uvedené v technickém listu, a to po dobu 2 let. (dále jen „záruční doba“).

2.3 Počátek záruční lhůty běží ode dne přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího dle kupní smlouvy.

2.4 Kupujícímu náleží u vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, nároky z vad dle bodu 3.1 tohoto Reklamačního řádu.

3. Nároky z vad

3.1 Jestliže se v průběhu záruční doby vyskytnou u zboží vady, na které se vztahuje záruka, je kupující oprávněn uplatňovat tyto nároky z vad zboží:

a) u veškerých odstranitelných vad zboží přísluší kupujícímu výlučně nárok na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to dle volby prodávajícího. Ukáže-li se, že vady zboží jsou sice odstranitelné, avšak s odstraněním vad by byly spojeny nepřiměřené náklady a zboží by nebylo možno užívat ke sjednanému účelu, přísluší kupujícímu u takovýchto vad nároky z vad dle bodu 3.1 písm. b)  těchto záručních podmínek. Posouzení, zda se jedná v konkrétním případě o vady odstranitelné či neodstranitelné, jakož i posouzení o nepřiměřenosti nákladů spojených s odstraněním vad, náleží výlučně prodávajícímu.

b) u neodstranitelných vad zboží vzniká kupujícímu výlučně právo na dodání nového bezvadného zboží náhradou za zboží vadné nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny zboží anebo na odstoupení od smlouvy, a to dle volby prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy, pokud bylo dodáno více kusů zboží, je možno od smlouvy odstoupit jen ve vztahu k vadnému zboží, na zboží bezvadné se odstoupení nevztahuje. Pod odstoupení od smlouvy je kupující povinen podepsat dobropis a je povinen předložit prodávajícímu kopii daňového dokladu, kterým bylo toto zboží zakoupeno.

3.2 Podmínkou vzniku nároků dle bodu 3.1 těchto záručních podmínek je skutečnost, že kupující prodávajícímu oznámil vady v souladu s těmito záručními podmínkami, tj. řádně a včas dle čl. 4.

3.3 Nároky kupujícího z vad zboží uvedené v ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku v platném  znění se pro smluvní vztah prodávajícího a kupujícího neužijí.

4. Způsob uplatnění nároků z vad

4.1 Prodávající poskytuje záruku za jakost pouze za podmínek stanovených v těchto Záručních podmínkách, které musejí být splněny současně (v případě nesplnění kterékoliv z nich záruka bez dalšího skončí):

a) kupující provedl při převzetí zboží od prodávajícího či ihned bezprostředně po dodání zboží prodávajícím kvalifikovanou kontrolu dodaného zboží. Kupující je povinen převzetí zboží písemně

potvrdit prodávajícímu na předávacím protokolu nebo dodacím listu. Převzal-li kupující zboží od prodávajícího nebo nepodal-li prodávajícímu písemnou zprávu o vadách zboží bez zbytečného odkladu po převzetí zboží od prodávajícího, má se za to, že zboží bylo převzato bez vad;

b) kupující uplatní nároky z vad řádně a včas v souladu s těmito záručními podmínkami (zejména bod 4.2.);

c) po celou dobu trvání záruční doby do zboží nezasáhne (např. formou úprav nebo oprav) žádná osoba, která k tomu není výslovně pověřena prodávajícím;

d) zboží bude kupujícím užíváno pouze obvyklým způsobem a v souladu s jeho účelovým určením, bude dodržován návod k použití a podmínky pro provozování zboží

e) bude zajištěna běžná údržba zboží. V případě pochybností je kupující povinen prokázat, že zboží užíval v souladu s podmínkami uvedenými v bodě 4.1 písm. a)-e) Záručních podmínek.

4.2 Projeví-li se na zboží v záruční době jakákoliv vada, na kterou se vztahuje záruka za jakost, je kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy kupující vadu zjistil, doručit prodávajícímu písemné oznámení o výskytu vad zboží obsahující zejména podrobný popis vady, příp. jak se vada projevuje, popis zapojení, v němž bylo zboží použito, naměřené hodnoty a uvedení data, kdy kupující vady zjistil (dále jen „písemné oznámení“). Nedodržení této lhůty nebo náležitostí písemného oznámení ze strany kupujícího má následky ztrátu záruky. Písemné oznámení kupující učiní na formuláři prodávajícího (Reklamační list) dostupného na www.fitcraftenergy.cz. Kupující je povinen současně s písemným oznámením předložit prodávajícímu kopie dodacích listů, na jejichž základě bylo zboží, u nichž uplatňuje kupující nároky z vad, kupujícímu dodány. Bez řádného vyplnění písemného oznámení (reklamačního listu) nebude k reklamaci přihlíženo.

4.3 Projeví-li se na zboží v záruční době jakákoliv vada, na kterou se vztahuje záruka, je kupující povinen zdržet se jakéhokoliv zásahu do zboží a umožnit prodávajícímu prohlídku zboží; za tím účelem je kupující povinen vadné zboží předložit prodávajícímu, popřípadě osobám, jejichž prostřednictvím prodávající plní své závazky nebo umožnit prodávajícímu, případně osobám, jejichž prostřednictvím prodávající plní své závazky, přístup do místa, ve kterém je vadné zboží umístěno.

4.4 Nesplní-li kupující své povinnosti uvedené v bodech 4.2 a 4.3 ||Záručních podmínek, prodávající jím uplatněný nárok z vad neuzná.

4.5 Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu při odstraňování vad veškerou potřebnou součinnost.

5. Neoprávněná reklamace

5.1 Záruka zaniká v následujících případech:

– poškozením zboží způsobené dopravou, pokud ji zajišťuje kupující

– běžným opotřebením zboží;

– zánikem zboží nebo skončením životnosti zboží

– nesprávným užíváním či nesprávným skladováním zboží; porušením návodu k použití a podmínek pro provozování zboží

– porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou, poškozením či odstraněním označení obchodní firmy prodávajícího ze zboží FitCraft Energy s.r.o.;

– neodborným zásahem, instalací, zacházením či obsluhou; neodborným zásahem se rozumí též jakékoliv popisování zboží nesmývatelnými psacími prostředky;

– používání, umísťování, uskladňování zboží v nevhodných podmínkách pokud jde o teplotu, vlhkost, prašnost;

– nesprávnou údržbou nebo zanedbáním nezbytné údržby;

– v důsledku vyšší moci;

– nesprávné nebo neodborné manipulace;

– v důsledku jednání (konání či opomenutí) třetí osoby nebo kupujícího;

– v důsledku užívání zboží jiným než obvyklým způsobem nebo v rozporu s jeho účelovým určením;

– na vady způsobené mechanickým nebo chemickým poškozením.

5.2. Veškeré náklady vzniklé prodávajícímu v důsledku uplatnění neoprávněné reklamace ze strany kupujícího se kupující zavazuje prodávajícímu nahradit v plné výši.

6. Lhůty pro vyřízení reklamace

6.1 Reklamace zboží vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů od data řádného uplatnění vad zboží kupujícím, tj. uplatnění vad zboží v souladu s těmito záručními podmínkami. Lhůta pro vyřízení reklamace se počítá ode dne převzetí reklamace (reklamovaného zboží) prodávajícím do dne vyřízení reklamace prodávajícím.

6.2 Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího (servisní technik).

6.3 Místem uplatnění nároků z vad kupujícím je:

FitCraft Energy s.r.o.

Zašovská 907,

Krásno nad Bečvou,

757 01 Valašské Meziříčí,

Česká republika

E-mail: info@fitcraftenergy.cz

Tel.: +420 571 113 311

6.4. Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace emailem nebo poštou na poslední známou adresu kupujícího.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Tyto Záruční Podmínky nabývají účinnosti 1.1.2015. Tímto datem také pozbývají platnost všechny předešlé verze.

7.2 Změny Záručních podmínek vyhrazeny.

7.3 Neoddělitelnou přílohu těchto Reklamačních podmínek tvoří vzor Reklamačního listu.

Ve Valašském Meziříčí 31.12.2014

wp ecommerce - e-commerce wordpress