Zpracování osobních údajů

ÚVODNÍ INFORMACE

Správce osobních údajů:

Společnost FitCraft Energy, s.r.o., IČ: 28638531, se sídlem Zašovská 907, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 36162 (dále jen „Správce“ nebo „Společnost“)

Kontaktní údaje správce:

Adresa pro doručování: FitCraft Energy, s.r.o., Zašovská 907, Krásno nad Bečvou, 757 01, Valašské Meziříčí, adresa elektronické pošty: info@fitcraftenergy.cz, telefon: +420 571 113 311. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále s vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a Společností nebo pro provedení opatření před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

V případě vzniku smluvního vztahu je Společnost oprávněna zasílat svým zákazníkům obchodní sdělení související s nabízeným zbožím a službami z důvodu realizace oprávněných zájmů v podobě omezeného přímého marketingu. Správce tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. V případě přímého marketingu ze strany Společnosti bez vzniku smluvního vztahu je Společnost oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje pouze na základě Vašeho souhlasu. Pro lepší cílení reklamy a propagace Společnost zpracovává při využití cookies údaje o návštěvě ebových  stránek https://fitcraftenergy.cz/, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. Více informací o cookies naleznete zde

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Zpracovávány jsou osobní údaje, které návštěvníci portálu sami poskytnou při svém zájmu o bližší informace k produktům Správce, jedná se o: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, nebo při svém zájmu stát partnerem Správce, jedná se o: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, pozici, obchodní firma.

Na webových stránkách nejsou umístěny žádné jiné kontaktní formuláře. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává Společnost údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje) nejsou ze strany Správce zpracovávány.

ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých služeb prostřednictvím webových stránek
zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v
souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR, osobní údaje Subjektů údajů k těmto účelům:

JAK DLOUHO BUDEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, tj. po celou dobu vyřizování objednávky či trvání smlouvy. Ze zákona Společnost následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech. V případě vyplnění formuláře budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ke kontaktování a poskytnutí informací o možnostech stát se partnerem.

Obchodní sdělení jsou zasílána po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování osobních údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 5 let. Poté Společnost požádá o udělení souhlasu opětovně. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies budou zpracovávány po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies jsou povoleny ve Vašem prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedeného je zpracováváno pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na Společnost vztahují. Jakmile pomine účel zpracování či Správce již nebude disponovat žádným právním důvodem zpracování osobních údajů, Správce osobní údaje vymaže.

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně zaměstnanci Správce.

Osobní údaje subjektu údajů budou dále zpracovávány těmito zpracovateli osobních údajů:

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Správce tímto informuje Subjekty údajů o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících GDPR, na základě kterých Správce osobních údajů nakládá s Vašimi osobními údaji.

Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda jsou či nejsou osobní údaje zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, má Subjekt údajů právo získat k osobním údajům přístup. Subjekt údajů má právo, aby Správce bez zbytečného opravil nepřesné osobní údaje, případně spřihlédnutím k účelům zpracování má Subjekt údajů právo  na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby Správce vymazal osobní údaje, pokud již osobní údaje nejsou dále potřebné pro účel zpracování, Subjekt údajů odvolal souhlas k jejich zpracovávání, vznesl námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, Subjekt údajů má právo, aby Správce omezil zpracování, pokud Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu nezbytnou k ověření správnosti osobních údajů, Správce již osobní údaje dále nepotřebuje pro účel zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, či Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů.
Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobním údajů bez jakékoli sankce. Souhlas může Subjekt údajů odvolat jakýmkoli způsobem uvedeným výše na jednotlivých kontaktních údajích Správce. Odvoláním souhlasu Subjektem údajů není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud se Subjekt údajů domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy. Příslušným dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, pro účely přímého marketingu anebo pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

BEZPEČNOST

Správce tímto prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy. Osobní data subjektu údajů jsou ze strany Správce zabezpečena prostřednictvím nastavených technických i organizačních opatření.

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem.

ÚČINNOST

Tato pravidla jsou účinná od 25.5.2018.